چهارشنبه،04 بهمن 1396
  
01:15:22
        
  •    
    
    • اولین گزارش از رخداد مس کلریدی (رخداد مس علی نرخه) در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، جنوب شرق روستای طرود
     تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
      فایل ضمیمه
      
     rokhdade mese koloridi.pdf1.88  مگابایت