شنبه،01 اردیبهشت 1397
  
14:16:10
        
  •    
    
    • اولین گزارش از رخداد مس کلریدی (رخداد مس علی نرخه) در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، جنوب شرق روستای طرود
     تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
      فایل ضمیمه
      
     rokhdade mese koloridi.pdf1.88  مگابایت