جمعه،31 شهریور 1396
  
22:19:09
        
    •    
        • اولین هایی که در زنجیره معدن به بار نشست / اطلاعات