چهارشنبه،21 آذر 1397
  
20:23:00
        
    •    
       
        • اولین هایی که در زنجیره معدن به بار نشست / اطلاعات