سال جهش تولید
X
   
 
  • خط مشی کیفیت ایمیدرو

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق توانمندسازی، مدیریت بهینه طرحهای توسعه، سیاستگذاری و نظارت اثر بخش بر واحدهای زیرمجموعه با رعایت الزامات کاربردی و قوانین و مقررات، موارد ذیل را در قالب خط‌مشی کیفیت دنبال می‌کند :

   • مدیریت بهینه طرحها
   • توجه به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع
   • حمایت ازتداوم تولید و توجه به تامین داخلی
   • جذب حداکثری سرمایه و مشارکت بخش خصوصی
   • ایجاد هم افزایی درون و برون بخشی معدن و صنایع معدنی
   • تسهیل امور داخلی سازمان و کاهش اثرات محدودیتهای بین المللی
   • توجه به بکارگیری دانش و فناوری روز و حمایت از بومی سازی آنها
   • حفظ و ارتقاء سلامت، توسعه وتوانمند‌سازی سرمایه های انسانی

   مدیریت ارشد سازمان همراه با کارکنان، خود را متعهد به این خط مشی و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 می‌داند و در راستای اجرای این بیانیه از تمام توان خود برای افزایش کیفیت در عملکرد، حفظ منافع ذی نفعان و رسیدن به اهداف سازمان استفاده می نماید .

   جهت اطمینان از میزان اثربخشی خط مشی کیفیت این بیانیه بصورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته ودر صورت لزوم به روز رسانی خواهد شد .

   وجیه الله جعفری
   معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و
   ریاست هیات عامل