دوشنبه،30 بهمن 1396
  
11:59:24
        
  •    
    
    •  
    • آلومینیوم کاوه خوزستان
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     آلومینیوم کاوه خوزستان
     محل پروژه :
     مسجد سلیمان
     مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

     واگذار شده

     آلومینیوم کاوه خوزستان