یکشنبه،28 بهمن 1397
  
01:06:45
        
  •    
    
    •  
    • اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس خور
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس خور
     محل پروژه :
     استان اصفهان، شهرستان خوروبیابانک
     مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

     ü

     ü

     اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس خور