سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای/اجـرای عملیـات ساختمانـی، عملیات تکمیلـی انبار مواد خـام مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای/اجـرای عملیـات ساختمانـی، عملیات تکمیلـی انبار مواد خـام مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : 35 کیلو متری شهر تکاب در استان آذربایجان غربی
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و عصر رسانه در تاریخ 21/04/1394، با توجه به استقبال  بعمل آمده و درخواست متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت دریافت اسناد و همچنین به منظورایجاد فضای رقابتی بیشتر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات و به استناد آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده «12» قانون برگزاری مناقصات و با انجام ارزیابی کیفی نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.
   1-نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2-محل اجرای پروژه: 35 کیلو متری شهر تکاب در استان آذربایجان غربی.
   3-موضوع مناقصه: اجرای عملیات ساختمانی، عملیات تکمیلی انبار مواد خام طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
   4-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
   5-مدت زمان اجرای پروژه: 3 ماه.
   6-گواهی نامه صلاحیت: متقاضی می‌باید؛
    دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 5 رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
   7-تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
   8-مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 2000000000 ریال (دو میلیارد ریال) باشد.
   9-زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 10000000 (ده میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 21/05/1394 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند.
   10-زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 04/06/1394 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند.
   پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران، از شرکتهایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (60 امتیاز) شده باشند جهت شرکت در مناقصه و بازگشایی پاکات دعوت به عمل خواهد آمد. بدیهی است سازمان نسبت به سایر متقاضیانی که حائز حداقل امتیاز نشده باشند، تعهدی نخواهد داشت.  
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای/اجـرای عملیـات ساختمانـی، عملیات تکمیلـی انبار مواد خـام مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران