سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای خریـد 600 تن گلولـه فلـزی فـورج مورد نیـاز کارخانه مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای خریـد 600 تن گلولـه فلـزی فـورج مورد نیـاز کارخانه مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شهرستان تکاب، کیلومتر35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران در استان آذربایجان غربی.
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   با عنایت به قانون برگزاری مناقصات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید 600 تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل
    می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.
   1-نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2-محل اجرای پروژه: شهرستان تکاب، کیلومتر35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران در استان آذربایجان غربی.
   3-موضوع مناقصه: خرید گلوله فلزی فورج طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
   4-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
   5-مدت زمان اجرای پروژه: 6 ماه شمسی
   6-متقاضی ‌باید تخصص، تجربه کاری مفید  و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
   7-تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
   8-مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 1,362,000,000 ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون ریال) باشد.
   9-زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 16/09/1394 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند.
   10-زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 30/09/1394 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند.
   11-زمان گشایش پاکات: ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 02/10/1394 در نشانی مندرج در بند «9».
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای خریـد 600 تن گلولـه فلـزی فـورج مورد نیـاز کارخانه مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران