یکشنبه،28 بهمن 1397
  
01:20:01
        
  •    
    
    • فهرست طرح ها و پروژه ها
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: خوزستان
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: استان کرمان
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: استان فارس
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: چهار محال و بختیاری
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: میانه
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: خراسان جنوبی
     کارفرما: ایمیدرو
     محل پروژه: استان خراسان رضوی
     کارفرما: ایمیدرو
     محصول: تولید سرباره غنی از تیتان
     محل پروژه: سر زمین اصلی