•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ ساعت: 09:06:59
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 2,202 816 1.12 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 52 1,576 2.14 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 1 11,900 3.29 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 4 2,152 4.99 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 322 1,564 4.97 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,700 1.45 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 149 2,847 4.75 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,470 4.07 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 295 1,860 1.64 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 809 1,390 1.46 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 122 2,140 1.83 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 332 1,690 0.76 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 118 2,273 0.04 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 285 3,110 3.27 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 481 2,290 0.88 افزایش