سال جهش تولید
X
   
 
  • گزارشات
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۴۶۷
   21385
   تولید
   ۷۲۹
   31386
   تولید
   ۸۱۹
   41387
   تولید
   ۸۳۵
   51388
   تولید
   ۸۸۱
   61389
   تولید
   ۸۸۳
   71390
   تولید
   ۹۰۱
   81391
   تولید
   ۸۲۱
   91392
   تولید
   ۷۸۳
   101393
   تولید
   ۷۹۶
   111394
   تولید
   ۹۸۰
   121395
   تولید
   ۱۰۷۳
   131396
   تولید
   ۱۱۴۱
   141397
   تولید
   ۱۱۸۰
   151398
   تولید
   ۱۱۸۰
   161399
   تولید
   ۷۰۷
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۳۹.۳۰۷۳
   2 1399
   تولید
   ۲۱۵.۱۹۳۹
   3 1399
   تولید
   ۲۰۵.۱۱۰۰
   4 1399
   تولید
   ۱۸۹۹۰.۴۱۰۳
   5 1399
   تولید
   ۱۳۷۲۲.۳۷۲۰
   6 1399
   تولید
   ۱۶۲.۷۳۰۰
   7 1399
   تولید
   ۶۹۹.۷۵۸۴
   8 1399
   تولید
   ۸۴۳۹.۳۱۱۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۲۷۵.۷۱۶۵
  • چاپ