سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   11 بهمن
   تولید
   ۳۰۴.۴۴۶۰
   12 اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۶۴۴.۹۸۹۲
   13 اسفند
   تولید
   ۲۱۹۶۰.۰۵۲۰
   14 اسفند
   تولید
   ۲۵۰.۱۳۰۰
   15 اسفند
   تولید
   ۱۱۷۰.۷۲۷۸
   16 آبان
   تولید
   ۱۳۴۵۳.۷۳۶۵
   17 شهریور
   تولید
   ۲۳۷.۵۶۲۶
   18 بهمن
   تولید
   ۳۷۸.۳۵۹۰
   19 دی
   تولید
   ۳۱۳.۷۸۴۰
   20 شهریور
   تولید
   ۲۶۰۲۴.۶۴۷۰
  • چاپ
  • گزارشات