سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   121 اردیبهشت
   تولید
   ۱۳۰.۱۰۰۰
   122 مهر
   تولید
   ۲۱۸.۷۵۴۰
   123 شهریور
   تولید
   ۲۲۷.۲۲۹۰
   124 شهریور
   تولید
   ۶۸۱۵.۴۹۵۰
   125 خرداد
   تولید
   ۹۲۸۳.۱۵۹۰
   126 مرداد
   تولید
   ۱۷۸.۰۳۵۰
   127 مرداد
   تولید
   ۴۶۶.۵۳۱۰
   128 دی
   تولید
   ۹۵۷۹.۳۱۰۰
  • چاپ
  • گزارشات