سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   21 دی
   تولید
   ۲۰۲۲۵.۱۷۹۰
   22 آبان
   تولید
   ۲۴۷.۳۸۴۴
   23 بهمن
   تولید
   ۱۱۷۴.۴۸۶۱
   24 بهمن
   تولید
   ۱۲۵۸۶.۱۸۹۲
   25 اردیبهشت
   تولید
   ۲۴۰.۱۶۷۵
   26 مرداد
   تولید
   ۴۴۳.۲۵۵۰
   27 خرداد
   تولید
   ۲۰۱.۲۳۴۲
   28 آذر
   تولید
   ۲۰۷۰۹.۸۱۴۲
   29 آبان
   تولید
   ۱۸۵۷۲.۱۳۲۰
   30 تیر
   تولید
   ۱۶۰.۱۲۷۷
  • چاپ
  • گزارشات