سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   31 مهر
   تولید
   ۱۱۴۱.۱۸۸۹
   32 فروردین
   تولید
   ۱۲۰۷۳.۷۲۰۸
   33 مرداد
   تولید
   ۲۳۵.۰۸۰۵
   34 بهمن
   تولید
   ۴۳۸.۸۱۴۰
   35 اردیبهشت
   تولید
   ۲۲۵.۰۷۵۰
   36 تیر
   تولید
   ۱۸۱۴۶.۰۱۹۸
   37 خرداد
   تولید
   ۱۵۱۴۳.۲۸۶۰
   38 فروردین
   تولید
   ۱۹۳.۰۲۷۷
   39 خرداد
   تولید
   ۱۰۷۲.۸۶۳۸
   40 تیر
   تولید
   ۱۱۴۲۶.۰۴۰۳
  • چاپ
  • گزارشات