سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   41 دی
   تولید
   ۲۴۱.۳۶۷۷
   42 بهمن
   تولید
   ۴۴۷.۷۴۸۰
   43 بهمن
   تولید
   ۲۳۲.۹۴۹۷
   44 شهریور
   تولید
   ۱۶۱۱۷.۳۱۵۸
   45 بهمن
   تولید
   ۱۴۴۱۶.۹۳۶۰
   46 اسفند
   تولید
   ۱۹۰.۶۸۵۴
   47 اسفند
   تولید
   ۹۷۹.۶۵۰۲
   48 آذر
   تولید
   ۱۱۵۱۱.۷۶۸۰
   49 شهریور
   تولید
   ۲۵۱.۲۸۵۳
   50 دی
   تولید
   ۴۳۲.۹۳۷۰
  • چاپ
  • گزارشات