سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   51 دی
   تولید
   ۲۳۱.۶۵۵۱
   52 اسفند
   تولید
   ۱۷۱۸۸.۳۷۷۱
   53 بهمن
   تولید
   ۱۵۳۵۹.۴۳۴۰
   54 آبان
   تولید
   ۱۹۳.۵۹۹۷
   55 بهمن
   تولید
   ۷۹۵.۶۵۸۷
   56 بهمن
   تولید
   ۱۳۱۷۲.۰۵۶۸
   57 اردیبهشت
   تولید
   ۲۴۸.۵۵۰۶
   58 تیر
   تولید
   ۴۱۶.۹۰۵۰
   59 خرداد
   تولید
   ۲۲۴.۰۷۴۵
   60 آبان
   تولید
   ۱۵۴۵۶.۵۹۹۷
  • چاپ
  • گزارشات