سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   61 آبان
   تولید
   ۱۴۵۵۷.۴۲۲۰
   62 تیر
   تولید
   ۱۸۸.۵۷۴۳
   63 مرداد
   تولید
   ۷۸۲.۸۶۵۶
   64 بهمن
   تولید
   ۱۲۹۰۳.۵۵۰۰
   65 مرداد
   تولید
   ۲۲۷.۶۸۸۲
   66 خرداد
   تولید
   ۳۹۲.۷۰۹۵
   67 اردیبهشت
   تولید
   ۲۵۹.۶۰۵۶
   68 شهریور
   تولید
   ۱۲۵۸۵.۴۲۳۷
   69 تیر
   تولید
   ۱۳۴۰۸.۶۸۵۰
   70 فروردین
   تولید
   ۲۱۳.۴۷۵۷
  • چاپ
  • گزارشات