سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   71 خرداد
   تولید
   ۸۲۰.۹۵۷۳
   72 خرداد
   تولید
   ۱۳۸۰۹.۲۱۱۷
   73 دی
   تولید
   ۲۳۳.۲۳۰۶
   74 فروردین
   تولید
   ۳۷۵.۱۲۷۰
   75 بهمن
   تولید
   ۲۶۸.۴۳۱۱
   76 مهر
   تولید
   ۱۰۴۰۲.۲۱۸۰
   77 بهمن
   تولید
   ۱۲۷۹۱.۷۸۶۰
   78 اسفند
   تولید
   ۲۳۵.۰۱۶۰
   79 اسفند
   تولید
   ۹۰۰.۹۰۹۲
   80 مهر
   تولید
   ۱۳۱۵۳.۱۴۵۱
  • چاپ
  • گزارشات