سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   81 شهریور
   تولید
   ۲۳۶.۴۷۵۹
   82 خرداد
   تولید
   ۳۲۱.۶۸۱۷
   83 مهر
   تولید
   ۲۸۱.۷۱۹۵
   84 اسفند
   تولید
   ۹۶۴۹.۱۲۲۰
   85 اردیبهشت
   تولید
   ۱۱۷۶۲.۱۸۶۰
   86 آذر
   تولید
   ۲۲۱.۱۲۶۷
   87 بهمن
   تولید
   ۸۸۳.۰۸۴۴
   88 مرداد
   تولید
   ۱۲۹۲۳.۷۶۴۶
   89 اردیبهشت
   تولید
   ۲۱۰.۳۸۴۷
   90 خرداد
   تولید
   ۲۸۴.۷۷۴۳
  • چاپ
  • گزارشات