سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   91 خرداد
   تولید
   ۲۶۱.۲۴۱۷
   92 آبان
   تولید
   ۸۲۸۸.۴۹۷۰
   93 مهر
   تولید
   ۱۰۵۲۳.۲۳۳۰
   94 مرداد
   تولید
   ۲۱۰.۲۵۴۲
   95 تیر
   تولید
   ۸۸۰.۸۴۹۰
   96 فروردین
   تولید
   ۱۱۴۶۰.۶۴۸۲
   97 مرداد
   تولید
   ۲۰۰.۰۴۱۷
   98 اردیبهشت
   تولید
   ۲۴۸.۲۶۶۰
   99 اردیبهشت
   تولید
   ۲۵۰.۵۸۶۷
   100 فروردین
   تولید
   ۷۹۲۰.۰۱۵۰
  • چاپ
  • گزارشات