سال جهش تولید
X
   
 
  • گزارشات
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۹۹۶۴
   21385
   تولید
   ۱۰۸۵۷
   31386
   تولید
   ۱۱۶۰۴
   41387
   تولید
   ۱۱۴۰۳
   51388
   تولید
   ۱۱۴۶۱
   61389
   تولید
   ۱۲۹۲۴
   71390
   تولید
   ۱۳۱۵۳
   81391
   تولید
   ۱۳۸۰۹
   91392
   تولید
   ۱۲۹۰۴
   101393
   تولید
   ۱۳۱۷۲
   111394
   تولید
   ۱۱۵۱۲
   121395
   تولید
   ۱۱۴۲۶
   131396
   تولید
   ۱۲۰۷۴
   141397
   تولید
   ۱۲۵۸۶
   151398
   تولید
   ۱۳۴۵۴
   161399
   تولید
   ۸۴۳۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۳۹.۳۰۷۳
   2 1399
   تولید
   ۲۱۵.۱۹۳۹
   3 1399
   تولید
   ۲۰۵.۱۱۰۰
   4 1399
   تولید
   ۱۸۹۹۰.۴۱۰۳
   5 1399
   تولید
   ۱۳۷۲۲.۳۷۲۰
   6 1399
   تولید
   ۱۶۲.۷۳۰۰
   7 1399
   تولید
   ۶۹۹.۷۵۸۴
   8 1399
   تولید
   ۸۴۳۹.۳۱۱۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۲۷۵.۷۱۶۵
  • چاپ