سال جهش تولید
X
   
 
  • گزارشات
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1بهار
   تولید
   ۳۵۹۲
   2تابستان
   تولید
   ۳۶۷۴
   3پاییز
   تولید
   ۱۱۷۳
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1
   تولید
   ۱۳۹.۳۰۷۳
   2
   تولید
   ۲۱۵.۱۹۳۹
   3
   تولید
   ۲۰۵.۱۱۰۰
   4
   تولید
   ۱۸۹۹۰.۴۱۰۳
   5
   تولید
   ۱۳۷۲۲.۳۷۲۰
   6
   تولید
   ۱۶۲.۷۳۰۰
   7
   تولید
   ۶۹۹.۷۵۸۴
   8
   تولید
   ۸۴۳۹.۳۱۱۰
   9
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10
   تولید
   ۲۷۵.۷۱۶۵
  • چاپ