سال جهش تولید
X
   
 
  • گزارشات
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۲۶۲۵
   2اردیبهشت
   تولید
   ۲۹۲۷
   3خرداد
   تولید
   ۲۶۶۱
   4تیر
   تولید
   ۲۳۶۹
   5مرداد
   تولید
   ۲۳۰۴
   6شهریور
   تولید
   ۲۶۸۳
   7مهر
   تولید
   ۲۵۵۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 اردیبهشت
   تولید
   ۱۳۹.۳۰۷۳
   2 مهر
   تولید
   ۲۱۵.۱۹۳۹
   3 مهر
   تولید
   ۲۰۵.۱۱۰۰
   4 شهریور
   تولید
   ۱۸۹۹۰.۴۱۰۳
   5 فروردین
   تولید
   ۱۳۷۲۲.۳۷۲۰
   6 مرداد
   تولید
   ۱۶۲.۷۳۰۰
   7 فروردین
   تولید
   ۶۹۹.۷۵۸۴
   8 فروردین
   تولید
   ۸۴۳۹.۳۱۱۰
   9 مهر
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 بهمن
   تولید
   ۲۷۵.۷۱۶۵
  • چاپ