شنبه،27 بهمن 1397
  
02:46:18
        
  •    
    
    • قوانین و مقررات
     • بخشنامه ها ( ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ) شماره / اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن
     • ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / پرداخت به ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ) شماره / تمام طرح‌های ایمیدرو با الزامات زیست محیطی اجرا می‌شود
    • شـرکتهـای برجسته