سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • اثر لایه نیکل اولیه آبکاری شده روی آلومینایزینگ فولاد زنگ نزن 316 و مطالعه رفتار اکسیداسیون دمای بالای آن
   نویسنده: عبدالسلام کریم زاده - دانشگاه مدرس
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
   چکیده
   در این تحقیق آلیاژسازی سطحی آلومینیوم بر روی فولاد زنگ نزن 316 با استفاده از آبکاری الکتریکی نیکل و سپس فرایند آلومینایزینگ اکتیویته بالا به صورت تک مرحله ای انجام شده است. با انجام آلومینایزینگ بر روی روی فولاد زنگ نزن بدون نیکل آبکاری شده پوشش شامل زمینه β-(Fe, Ni)Al همراه به رسوبات β-FeAl+ α-(Fe, Cr) است. در نمونه های با ضخامت نیکل اولیه 10 و 20 میکرون، پوشش شامل لایه های β-NiAl و β-(Fe, Ni)Al است. برای نمونه با ضخامت نیکل اولیه 50 و 100 میکرون، پوشش متشکل از سه لایه شامل β-NiAl، لایه 15 میکرونی Ni3Al و لایه نیکل باقی مانده است. مطالعه رفتار اکسیداسیون نمونه ها نشان داده است که در نمونه های با ضخامت اولیه نیکل 10 و 20 میکرون رفتار اکسیداسیون به صورت سهمی و در نمونه های با ضخامت بالاتر نیکل اکسیداسیون به صورت سینتیک زیر سهمی می باشد. با افزایش ضخامت نیکل اولیه از 10 تا 100 میکرون میزان تغییرات وزن کل نمونه های آلومینایز شده بعد از اکسیداسیون از 95/2 به mg/cm244/1 کاهش می یابد. اکسید آلومینیم تشکیل شده روی سطح در پایان اکسیداسیون α-Al2O3 پایدار است. ادامه مقاله در فایل ضمیمه
   مترجم: عبدالسلام کریم زاده
    فایل ضمیمه