سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • اهمیت استقرار و استمرار نظام انگیزشی در مدیریت صنعتی سازمانی در راستای افزایش بهره‌وری، حفظ و ارتقاء سیستم از مرحله طراحی یک سیستم تا مرحله بلوغ
   نویسنده: مجتبی اسمعیل بیگی / کارشناسی ارشد صنایع
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
   چکیده
   حفظ حیات اقتصاد و صنعت آن جامعه است که منابع اصلی ثروت در یک جامعه محسوب می‌شود و ازآنجاکه یک جامعه سالم با نگاه و نیروی کار سالم زنده و پویا است و این میسر نمی‌گردد مگر با ایجاد رفاه اجتماعی، افزایش سطح سلامت، آسایش عمومی جهت ارتقاء و حفظ نیروی کار و حفظ نیروی کار نیز نیازمند مدیریت اصولی با نظام انگیزشی کارآمد و مرتبط باکار است و بالطبع آن ارتقاء و پیشرفت یک جامعه صورت می‌پذیرد. به نحوی همه موارد مطرح‌شده بسان حلقه‌های زنجیر است که نبود یا ناقص بودن هرکدام، حیات دیگری را به خطر می‌اندازد. ادامه مقاله در فایل پیوست می باشد
    فایل ضمیمه
    
   فایل کامل مقاله1.91  مگابایت