سال جهش تولید
X
   
 
  • صلاحیت ارزیابان

   شایستگی ارزیابان جایزه با استفاده از معیارهای مختلف سنجیده و گریدبندی می شود که ذیلا معیارهای ارزیابی اولیه را نشان می دهد.

   1- شایستگی های پایه (وزن 40 درصد)

   • مدرک تحصیلی
   • سابقه کار
   • تجربه در حوزه مرتبط با معدن و صنایع معدنی
   • سوابق مرتبط با کیفیت و بهره وری
   • آموزش های مرتبط با کیفیت و بهره وری
   • دارای سابقه ارزیابی در سایر جوایز

   2- شایستگی های تخصصی ارزیابان (60 امتیاز)

   در جدول زیر شایستگی های مربوط به ارزیابان و نحوه سنجش شایستگی ها مطرح شده است.


   دو عامل فوق برای گزینش ارزیابان و دعوت از آنها برای همکاری با جایزه به کار می رود . در ادامه عملکرد ارزیابان مورد سنجش قرارگرفته و با استفاده از معیارهای شکل زیر ارزبابان گریدبندی می شوند.