سال جهش تولید
X
   
 
  • شرح وظایف و مسئولیت‌های ارزیابان

   • هماهنگی با شرکت متقاضی برای تعیین روزهای ارزیابی و اعضای گروه ارزیابی و دبیرخانه
   • انجام ارزیابی انفرادی همانند سایر اعضاء
   • دریافت و جمع‌بندی کتابچه انفرادی اعضای گروه ارزیابی و توزیع آن بین اعضاء
   • تهیه برنامه زمان‌بندی جزئی بازدید از محل با مشارکت شرکت متقاضی
   • جمع‌بندی فایل سؤالات بازدید از محل
   • گروه سازی و برگزاری جلسات اجماع قبل و بعد از بازدید از محل
   • تقسیم‌کار ارزیابی معیارهای مدل بین اعضای گروه
   • جلب مشارکت همه اعضای گروه در فرآیند ارزیابی
   • مدیریت، هدایت و مربی‌گری گروه ارزیابی برای گردآوری صحیح داده‌ها، جمع‌بندی و رسیدن به اجماع
   • ارزیابی عملکرد اعضای گروه ارزیابی بر اساس پرسشنامه 360 درجه
   • مسئولیت برگزاری جلسه افتتاحیه و اختتامیه با مشارکت دادن سایر اعضای گروه ارزیابی
   • مسئول تهیه صورت‌جلسه امتیاز نهایی و ارسال آن برای مسئول کمیته ارزیابی
   • انجام ارزیابی انفرادی مطابق با کتابچه ارائه شده در مستندات
   • مشارکت در گردآوری شواهد و مستندات مربوط در سایت ویزیت
   • مشارکت در کار تیمی برای رسیدن به اجماع در مورد امتیازدهی و شناسایی فرصت های بهبود و نقاط قوت
   • مشارکت در تهیه گزارش بازخورد و چک کردن آن قبل از ارسال برای دبیرخانه
   • حضور در برنامه های توانمند سازی تعالی به منظور آگاهی از مفاهیم، معیارها، نکات راهنما و منطق رادار و...
   • تایید صورت جلسه اجماع