سال جهش تولید
X
   
 
  • توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی

   توافقنامه سطح خدمت " توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی "

   1- مقدمه

   خدمت توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از روشهای توانمندسازی در حوزه معدن و صنایع معدنی می باشد که از خدمات قائل ارائه به منظور تقویت بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می گردد.

   2- هدف

   هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، کیفیت تحویل خدمت اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است که برای خدمت گیرندگان این حوزه (معدن و صنایع معدنی) مورد توافق قرار گیرد.

   این بیانیه ، سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمت، روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند.

   3- مسئولیت

   • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موافقت می کند که خدمت توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی به ترتیب زیر ارائه شود :
   • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب اطلاع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد.
   • مسئولیت این سازمان توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده که از طریق ارائه اخبار و اطلاع رسانی های لازم صورت می پذیرد.

   4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرائی

   • متقاضی دریافت این خدمت که کلیه آحاد جامعه علی الخصوص شرکتها، مجتمعها ، طرحها و واحدهای تابعه و وابسته و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی می باشد که خدمت گیرنده با مراجعه به پرتال سازمان می تواند از اخبار و رویدادهای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی آگاه گردد.
   • این خدمت در کلیه ایام سال و بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق مراجعه به پرتال سازمان در دسترس بوده، امکان پذیر می باشد.

   5- هزینه ها و پرداخت ها :

   هزینه ها و پرداخت ها در خصوص این خدمت به صورت رایگان می باشد.

   6- دوره عملکرد :

   در کلیه ایام سال امکان پذیر می باشد.

   7 - خاتمه توافقنامه :

   این خدمت به کلیه کلیه آحاد جامعه علی الخصوص شرکتها، مجتمعها ، طرحها و واحدهای تابعه و وابسته و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه می گردد.