سال جهش تولید
X
   
 
  • سطوح جایزه

   سطح

   شرایط و امتیاز

   تلاش‌گران بهره‌وری

   • کسب حداقل 60 درصد 4 عامل ( تعهد مدیریت به بهره‌وری، انجام آموزش‌های اثربخش، انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود ارائه دهند.) تا 200 امتیاز
   • ارائه اظهارنامه 25 صفحه‌ای

   پیشروان بهره‌وری یک ستاره

   • کسب امتیاز 200 تا 250 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

   پیشروان بهره‌وری دوستاره

   • کسب امتیاز 250 تا 300 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

   پیشروان بهره‌وری سه ستاره

   • کسب امتیاز 300 تا 350 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

   پیشروان بهره‌وری چهار ستاره

   • کسب امتیاز 350 تا 400 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

   پیشروان بهره‌وری پنج ستاره

   • کسب امتیاز 400 تا 450 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

   تندیس برنزین پیشتازان بهره‌وری

   • کسب امتیاز 450 تا 550 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای

   تندیس سیمین پیشتازان بهره‌وری

   • کسب امتیاز 550 تا 650 مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای

   تندیس زرین پیشتازان بهره‌وری

   • کسب امتیاز از 650 به بالا مبتنی بر منطق رادار
   • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای