سال جهش تولید
X
   
 
  • شرح وظایف معاونت مالی و اداری

   حوزه معاونت مالی و اداری:
   1. تعیین اهداف، سیاستها و برنامه های مربوط به امور مالی، مجامع، بودجه، خصوصی سازی و منابع انسانی، اداری و پشتیبانی در راستای استراتژیهای سازمان
   2. سرمایه گذاری منابع سازمان به منظور کسب بازدهی بهینه از منابع بر اساس بودجه مصوب و منابع قابل دسترس در آینده
   3. ابلاغ دستورالعمل های لازم به منظور بهبود عملکرد مالی سازمان، شرکتها و مجتمع ها و طرحها
   4. حصول اطمینان از اجرای عملیات ثبت و نگهداری حسابهای سازمان بر اساس الزامات
   5. نظارت بر امر تهیه صورتهای مالی سالانه سازمان و صورتهای مالی تلفیقی و پیگیری مجامع عمومی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات
   6. ایجاد تعهد و صدور ضمانت نامه جهت شرکتهای تابعه و مجتمع ها با توجه به دستورالعمل مصوب
   7. نظارت عالیه بر عملیات دریافت، ثبت و نگهداری دارایی ها، پرداخت و وصول به موقع مطالبات سازمان بر اساس قوانین و مقررات و بودجه مصوب
   8. نظارت بر انجام امور مربوط به برآورد، تصویب و تخصیص بودجه سازمان و بودجه تلفیقی واحدهای تابعه.
   9. آماده سازی جهت واگذاری سهام شرکتها و طرحها در راستای استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با بورس اوراقبهادار و سازمان خصوصی سازی
   10. اصلاح ساختار مالی و منابع انسانی شرکتها و مجتمع ها و طرحها به منظور رشد بهره وری
   11. نظارت مالی بر شرکتها و مجتمعها سازمان باهدف ارتقای سودآوری و رشد بهره وری
   12. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد
   13. هماهنگی با سایر معاونین و ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و توان تخصصی مدیریتهای تحت پوشش به منظور انجام وظایف و امور محوله و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سازمان
   14. تعیین سیاستها و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه های مدیریتهای تحت پوشش
   15. نظارت بر اجرای اهداف و برنامه های مدیریتهای تابعه


   مدیریت مالی:

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. تهیه، تدوین دستور العملهای مالی مورد نیاز سازمان، شرکتها و مجتمع ها و طرحها و نظارت بر اجرای آن.
   3. نظارت بر حسن اجرای دستور العملها و بیانیه ها و آیین نامه های مالی سازمان و واحدهای زیر مجموعه، و انجام عملیات مربوطه طبق اساسنامه و مصوبات هیات عامل سازمان.
   4. اطمینان از وجود تعادل بین منابع و مصارف سازمان (flow cash) و تهیه گزارشات تحلیلی فصلی در این خصوص
   5. تخصیص اعتبار مصوب طرحها مطابق فرایند مربوطهبا هماهنگی سایر واحدها و پرداخت به طرحها و واحدهای تابعه در چارچوب هزینه های جاری آنها، پیمانکاران اصلی طرح، خرید دارائیهای سرمایه ای و ...
   6. انجام امور مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل پرداخت کلیه مالیاتهای تکلیفی، تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی،پاسخگویی حضوری و تهیه مستندات مورد نیاز ممیزین مالیاتی، شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی و ....
   7. انجام امور مالی گشایش اعتبار اسنادی
   8. پیگیری وصول حق بهره برداری از معادن و تخصیص آن از خزانه در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور، هم چنین بررسی و پیگیری اجرای سایر بندهای مرتبط در قانون بودجه سالانه.
   9. پیگیری مطالبات سازمان از شرکتها، سازمان خصوصی سازی، بانکهای داخلی و خارجی
   10. دریافت، کنترل و نگهداری اوراق و اسناد بهادار نظیر اوراق سهام ، اسناد مالکیت، سفته ها و ضمانتنامه ها.
   11. تهیه و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان و مشاوران، وام کارکنان و پرداخت تنخواه گردانهای منابع انسانی و پشتیبانی و سایر هزینه های


   مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی:

   1. همکاری در تدوین مقاصد آرمانی (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. انجام کلیه امور کارگزینی و اجرای قوانین و مقررات استخدامی مدیران و کارکنان و صدور احکام مربوطه بر اساس آئین نامه ها ، قوانین و مقررات مصوب
   3. بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت نیروی انسانی با هدف بهبود وضعیت موجود و ارتقا بهره وری آنها
   4. تعیین مسیر پیشرفت شغلی کارکنان و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص
   5. پیگیری و اخذ مجوز استخدامی برای شرکتهای تابعه از مراجع قانونی کشور و ابلاغ آن پس از تصویب
   6. ارزیابی و بهبود عملکرد مدیران و کارکنان سازمان، مدیران عامل/ ارشد و اعضای هیات مدیره / هیات اجرایی شرکتها و مجتمع ها و مجریان طرحها
   7. بررسی درخواست صدور مجوز استخدامی واصله از شرکت های تابعه و وابسته و در صورت وجود شرایط صدور و ابلاغ آن و نظارت بر برگزاری آزمون های استخدامی
   8. تدوین و پیشنهاد ضوابط، آئین نامه ها و دستور العملهای مربوط به منابع انسانی سازمان و واحدهای تابعه از قبیل روش جذب، سطح حقوق و مزایا، ارزیابی و بهبود عملکرد، پاداش ، ارتقاء ، انگیزش و اجرای موارد مصوب شده
   9. پیاده سازی نظام ارزیابی پرسنل ستاد سازمان و پرداخت متناسب با عملکرد کارکنان
   10. بسط سیستمهای رفاهی و پشتیبانی شغل و خانواده به منظور اطمینان از تامین رفاه ، سلامت جسمی و فکری مدیران و کارکنان و پاسخگوئی به مسائل و مشکلات مرتبط با روابط کار و محیط سازمانی
   11. انجام اقدامات لازم در مورد تامین خدمات عمومی ساختمان و تاسیسات و پذیرایی /کلیه امور نقلیه / چاپ و تکثیر/ مخابرات و نظارت بر حسن استفاده بر اموال و ملزومات بر اساس مقررات و دستورالعملها.
   12. اخذ نیازهای خدماتی و تدارکاتی واحدهای سازمانی و پیش بینی و برآورد نیازهای کلی وتهیه و خرید اقلام ، وسایل و ملزومات؛ و نگهداری و توزیع آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .
   13. انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمان از قبیل دریافت، ثبت و توزیع و ارجاع کلیه نامه و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی آنها.
   14. تدوین و بازنگری ساختار سازمانی و طرح تفصیلی (شرح وظایف، تعداد پستها، مسئولیتها و اختیارات و شرایط احراز) با توجه به استراتژیهای سازمان
   15. نظارت بر ساختار تشکیلات کلان شرکتهای تابعه، مجتمع ها و طرحها متناسب با درصد سهام
   16. شناسائی و حل مشکلات بهداشتی، درمانی و خدمات بیمه ای ستاد سازمان
   17. پیاده سازی نظام مدیریت تحول اداری در سطح سازمان
   18. نیازسنجی، تامین، پیاده سازی و بروزرسانی سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز دفاتر سازمان
   19. تامین نیازمندیهای سخت افزاری، نرم افزاری و خدمات رایانه ای
   20. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکتها، مجتمع ها و طرحها به منظور رشد بهره وری
   21. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   22. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   23. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   24. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   25. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   26. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت


   مدیریت امور مجامع :

   1- همکاری در تدوین مقاصد آرمانی (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. انجام تمهیدات لازم برای برگزاری مجامع سازمان، شرکتها و واحدهای تابعه و شرکت در آنها بعنوان نماینده صاحب سهم بر طبق ضوابط و اساسنامه و در موعدمقرر با همکاری مدیریت مالی
   3. تحلیل گزارشات هیات مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان شرکتهای تابعه و وابسته
   4. نظارت بر برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی صورتهای مالی شرکتهای تابعه.
   5. نگهداری سوابق جلسات مجامع عمومی سازمان ، شرکتهای تابعه و وابسته.
   6. پیگیری و کنترل مراحل آماده سازی و واگذاری سهام در تطابق با قوانین و مقررات
   7. شفاف سازی و تعیین تکلیف کلیه مطالبات و تضامین ارائه شده توسط سازمان به شرکتها و واحدهای در حال واگذاری
   8. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح ساختار مالی شرکتها، مجتمع ها و طرحها به منظور رشد بهره وری
   9. بررسی و اعلام نظر در باره تشکیل ، انحلال یا ادغام شرکتها، مجتمع ها و طرحها بر اساس قوانین ، مقررات و مصوبات هیات عامل
   10. تعیین وضعیت و تحلیل گردش مالی و جریان وجوه نقدینگی از قبیل قیمت تمام شده، نسبتهای مالی و سایر موارد درشرکتها و مجتمع های زیرمجموعه و ارائهگزارش فصلی
   11. تهیه گزارشات عملکردی 3 ماهه از وضعیت مالی شرکتها و مجتمع ها و برگزاری جلسات با هدف ارائه راهکارهای بهبود
   12. نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و تکالیف مقرر در مجامع عمومی سازمان و شرکت‌های تابعه و ارائه گزارش های دوره ای لازم از روند پیشرفت اقدامات انجام شده به مقام مافوق و سایر مراجع ذیربط
   13. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   14. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   15. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   16. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   17. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   18. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت


   مدیریت بودجه :

   1. همکاری در تدوین مقاصد آرمانی (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. همکاری در تخصیص اعتبار طرحها مطابق بودجه مصوب
   3. تدوین سیاستهای سازمان و ارائه رهنمودهای لازم در امر تهیه و تنظیم بودجه به مدیران مربوطه.
   4. تهیه و تنظیم بودجه سازمان با همکاری معاونتها و مدیریتهای ذیربط و نظارت مستمر بر آن
   5. دریافت، بررسی و ارزیابی بودجه شرکتها و مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش به منظور تصویب و تهیه بودجه تلفیقی سازمان
   6. نظارت بر عملکرد بودجه سالیانه شرکتهای تابعه، مجتمع ها و نیز طرحها از طریق تهیه گزارشات تحلیلی ادواری مقایسه عملکرد و بودجه
   7. اخذ تائیدیه بودجه های سنواتی و اصلاحیه های مورد نیاز از مراجع قانونی مربوطه و ابلاغ آن
   8. تهیه و تنظیم موافقت نامه طرحهائی که مستقیما“ در ارتباط با سازمان می باشند و پیگیری آن در مراجع قانونی و فنی ذیربط
   9. پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات منابع عمومی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و دارائیهای مالی سازمان از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
   10. تهیه و تنظیم بودجه ارزی سازمان و شرکت های دولتی که سهام دولت در آنها بیش از 50% می باشد
   11. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   12. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   13. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   14. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   15. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   16. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت