سال جهش تولید
X
   
 
  • شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی

   حوزه معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی :

   . تایید مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان و اخذ مصوبات لازم در این رابطه
   2. نظارت عالیه بر مقاصد، استراتژیها و برنامه های شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش به منظور اطمینان از همراستایی با اهداف و تصویب سالانه برنامه های مربوطه متناسب با درصد سهام و بلوغ آنها
   3. انجام اقدامات لازم به منظور کسب اعتبار اعم از داخلی و خارجی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به منظور تامین مالی طرحها
   4. برنامه ریزی و نظارت بر تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان، شرکتها، مجتمع ها و طرحها
   5. ابلاغ فرایندهای جاری سازمان و نظارت بر بهبود عملکرد آنها
   6. شناسایی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی در سازمان در راستای نیاز ذینفعان درونی و بیرونی
   7. بهبود عملکرد سازمان، شرکتها، مجتمعها و طرحها در اجرای برنامه ها و نظارت بر پایش و سیاستگذاری بهره وری
   8. شناسایی و جلب مشارکت خبرگان و متخصصان بخش به منظور ارزیابی پیشنویس برنامه های کلان کشور، سیاستگذاری های صنعتیو معدنی و ارائه نظرات تخصصی به مسئولین ذیربط
   9. تنظیم سیاستهای تجاری (واردات، صادرات، قیمت، توزیع، فروش) و اقتصادی سازمان و انجام اقدامات لازم به منظور تصویب هیات عامل
   10. حمایت از اجرای طرحهای توانمندسازی بخش (پژوهشی، آموزشی، زیست محیطی و ایمنی، رقابت پذیری)
   11. سازماندهی و نظارت بر جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور مشارکت در توسعه فعالیتهای معدن و صنایع معدنی
   12. ارزیابی مشکلات و معضلات بنگاههای اقتصادی و کشف علت عدم رقابت آنها برای ورود به بازارهای خارجی
   13. توانمندسازی منابع انسانی سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی از طریق توسعه فعالیتهای آموزشی
   14. توسعه پژوهشهای کاربردی در سازمان، شرکتهای تابعه و مجتمع ها
   15. توسعه همکاری با دانشگاهها، موسسات علمی و تحقیقاتی و شرکتهای بخش و سایر موسسات داخلی بین المللی به منظور ارتقای توانمندی حوزه معدن و صنایع معدنی
   16. توسعه فناوری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی در راستای استراتژی های سازمان
   17. ارتقا سطح ایمنی، بهداشت، محیط زیست از طریق تصویب استانداردها، سیاستها و دستورالعملهای مربوطه و ابلاغ به شرکتها، مجتمع ها و طرحها و نظارت بر اجرای آن
   18. مدیریت تعاملات و همکاری های بین بخشی، منطقه ای و بین المللی
   19. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد
   20. هماهنگی با سایر معاونین و ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و توان تخصصی مدیریتهای تحت پوشش به منظور انجام وظایف و امور محوله و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سازمان
   21. تعیین سیاستها و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه های مدیریتهای تحت پوشش
   22. نظارت بر اجرای اهداف و برنامه های مدیریتهای تابعه

   مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی :

   1. بررسی محیطی و تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان و انجام اقدامات لازم به منظور
   2. تدوین برنامه های سالانه سازمان، شرکتها و مجتمع ها، طرحهای تحت پوشش در راستای استراتژی های مصوب متناسب با درصد سهام و بلوغ آنها
   3. بررسی و ارزیابی گزارشات توجیهی، تهیه گزارش خلاصه وضعیت برنامه ها و طرحها و تهیه گزارش تلفیقی از برنامه ها و عملکرد
   4. اجرای وظایف دبیرخانه کمیته سرمایه گذاری
   5. اولویت بندی طرح های پیشنهادی و ارائه پیشنهاد تخصیص اعتبارات طرحهای توسعه ای در راستای استراتژی های سازمان
   6. ارزیابی روند اجرای طرحهای توسعه ای در سطح سازمان، شرکتها، مجتمع ها و طرحها
   7. تدوین و مستندسازی فرآیندهای سازمان با توجه به استراتژیها و برنامه های مصوب و به روز رسانی آنها.
   8. ایجاد، راهبری و توسعه سیستمهای کیفی مدیریت به منظور بهینه سازی و روانسازی فرایندهای عملیاتی و افزایش کارایی و اثربخشی آنها در سازمان
   9. ارزیابی و بهبود بهره وری و عملکرد شرکتها، طرحها، مجمتع های تحت پوشش و مدیریتهای ستاد سازمان با توجه به برنامه ها و بودجه های مصوب متناسب با بلوغ آنها و درصد سهام سازمان در آنها
   10. تهیه گزارشات دوره ای از وضعیت بهره وری و عملکرد شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش سازمان به منظور تعیین میزان تحقق برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب به منظور ایجاد بهبود.
   11. مشارکت در تدوین و بروزرسانی آیین نامه های اجرایی مرتبط با آب و انرژی در حوزه معدن و صنایع معدنی.
   12. بررسی پیش نویس برنامه های کلان کشور و ارائه نظرات تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی
   13. ارتقا نقش انجمنها در تصمیم سازی
   14. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   15. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   16. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   17. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   18. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   19. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت


   مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری :

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی به منظور تشویق پژوهشگران در ارائه پیشنهاد و راهکارهای علمی و عملی در برطرف کردن مشکلات و بهبود در حوزه معدنو صنایع معدنی
   3. نیاز سنجی آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان و خانواده ایشان، شرکتها، مجتمع ها و طرحها(متناسب با بلوغ و درصد سهام سازمان) در دوره های زمانی مشخص و اجرایاثربخش آنها
   4. نیاز سنجی و نظارت بر اجرای اثربخش آموزشهای بخش معدن و صنایع معدنی
   5. پژوهش در زمینه وضعیت حال و آینده معدن و صنایع معدنی با توجه به تحولات فناوری و تغییرات عرضه و تقاضا در دنیا.
   6. ایجاد ارتباط و هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی شرکت های تحت پوشش و نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش
   7. شناسایی، بررسی و اولویت بندی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان
   8. همکاری با دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه های پژوهشی در حوزه معدن و صنایع معدنی
   9. برگزاری سمینارهای پژوهشی ملی و بین المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور بررسی دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن آنها در این حوزه
   10. شناسایی، اولویت بندی و نظارت بر تامین فناوری های نوین حوزه معدن و صنایع معدنی
   11. نظارت بر طرحهای پایلوت نیمه صنعتی سازمان
   12. پایش و سیاستگذاری بهبود بهره وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی و هماهنگی فعالیتهای انجام شده در سطح سازمان
   13. همکاری با نهادهای ذیربط در مورد تدوین و بروزرسانی ضوابط و مقررات فنی و استانداردهای مرتبط با فعالیت
   ¬های معدنی و صنایع معدنی
   14. مستندسازی دانش در سازمان و شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تابعه
   15. پژوهش و سیاستگذاری های آموزشی و بهبود فناوری به منظور بهبود بهره وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی
   16. پیگیری امور و وظایف مربوط به دبیرخانه ماده 17 اساسنامه سازمان
   17. گردآوری،حفظ،نگهداری اسناد مکتوب و غیرمکتوب فنی، علمی، پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین
   18. ایجاد و مدیریت پورتال تخصصی پایگاه داده های مرجع آموزش، پژوهش و فناوری سازمان با هماهنگی مدیریت روابط عمومی
   19. پیگیری و اتخاذ روش های لازم به منظور پیش بینی و تامین نیازهای طرح های توسعه و مجتمع های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
   20. شناسایی و اولویت بندی و نظارت بر تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش معدن و صنایع معدنی
   21. راهبری و نظارت بر عملکرد مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان
   22. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   23. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   24. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   25. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   26. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   27. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت

   مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری:

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. بررسی و ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری در سایر کشورها با هدف تکمیل زنجیره ارزش بخش
   3. ارزیابی و تایید امکان سنجی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری و ارائه پشتیبانی های اقتصادی لازم برای طرحهای مربوطه
   4. تحلیل مداوم اقتصادی طرحهای تعریف شده با عنایت به پیشبینی تغییرات محیطی و شاخصهای اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب
   5. بکارگیری روشهای نوین و مرسوم تامین منابع مالی به منظور تامین سرمایه مورد نیاز پیشبرد طرحهای مورد نظر سازمان
   6. ارائه پیشنهاد مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای تابعه یا سایر اموال سازمان با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز
   7. هماهنگی و نظارت بر تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتها و واحدهای تابعه در اجرای طرحهای توسعه
   8. تدوین سیاستهای مرتبط با واردات، صادرات، توزیع و قیمت گذاری محصولات واحدهای تابعه در راستای استراتژی های سازمان
   9. بررسی و تجزیه و تحلیل روند تحول قیمت محصولات و پیش بینی چگونگی تغییرات عرضه و تقاضا و اقدام جهت فروش محصولات مجتمع های تابعه و انجاموظایف دبیرخانه ای کمیته فروش
   10. بررسی و هماهنگی به منظور حمایت مالی از پروژه های مرتبط با افزایش توانمندی بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت اقتصادی بر اجرای آنها
   11. نظارت و کنترل بر فعالیتهای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی
   12. جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج به منظور مشارکت در اجرای طرحهای حوزه های معدنی و صنایع معدنی
   13. تعیین زمینه های جدید سرمایه گذاری با همکاری سایر مدیران و معرفی این طرحها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
   14. ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء توان رقابتی حوزه معدن و صنایع معدنی در بازارهای جهانی
   15. انجام امور مرتبط با همکاریهای اقتصادی با کشورها، سازمانها و مجامع تخصصی بین المللی و پاسخگویی به وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط با امور بین الملل
   16. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   17. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   18. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   19. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   20. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   21. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت


   مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست :

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان.
   2. شناسایی و نظارت بر اجرای پروژه های بهبود وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکتهای تحت پوشش
   3. حصول اطمینان از رعایت ملاحظات محیط زیستی، بهداشتی و ایمنی و نیز نظارت بر انجام مطلوب مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی در طرح های توسعه ای
   4. پیگیری و نظارت بر استقرار و اخذ گواهینامه های مربوط به سیستم های مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی در طرح ها، مجتمع ها و شرکت های تحت پوشش
   5. نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای محیط زیست، بهداشت و ایمنی در طرح ها، مجتمع ها و شرکت های تحت پوشش
   6. شناسایی و ارائه راهکار در جهت جلوگیری از اعمال محدودیت ها و جرائم در طرح ها، مجتمع ها و شرکت های تحت پوشش توسط سازمان حفاظت محیط زیست
   7. فراهم آوردن زمینه های ارتباط با سازمان های داخلی و بین المللی و شناسائی کشورها و سازمانهای موفق جهت استفاده از تجربیات آنها.
   8. اتخاذ تدابیر لازم جهت تبادل تجربیات و توانائی شرکتهای معدنی و صنعتی به یکدیگر در جهت بهبود و هماهنگی فعالیت های زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی
   9. ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت و فعالیت های موثر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی در امور مرتبط با زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی
   10. تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی با هدف حفاظت از محیط زیست و صیانت نیروی انسانی در معادن و صنایع معدنی
   11. نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی و تغذیه ستاد سازمان
   12. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   13. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   14. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   15. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   16. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   17. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت