سال جهش تولید
X
   
 
  • شرح وظایف معاونت توسعه معدن و صنایع معدنی

   حوزه معاونت طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی:

   1. تعیین اهداف، سیاستها و برنامه های مربوط به توسعه معدن و صنایع معدنی و زیرساختهای مربوطه در راستای استراتژیهای سازمان
   2. سیاستگذاری طرحهای توسعه ای سازمان در راستای استراتژی های مصوب و ارائه پیشنهاد به منظور تصویب
   3. نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها در مقایسه با برنامه و بودجه
   4. بررسی و تایید برنامه های اجرایی طرحها
   5. نظارت بر بهره برداری از ظرفیت تولید شرکتها و مجتمع های سازمان و طرحهای جدید به اتمام رسیده
   6. اطمینان از تامین زیرساختهای موردنیاز شرکتها، مجتمع ها و طرحهای توسعه سازمان
   7. بستر سازی حضور و مشارکت بخش خصوصی در طرحهای توسعه در راستای استراتژی های مصوب
   8. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد
   9. هماهنگی با سایر معاونین و ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و توان تخصصی مدیریتهای تحت پوشش به منظور انجام وظایف و امور محوله و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سازمان
   10. تعیین سیاستها و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه های مدیریتهای تحت پوشش
   11. نظارت بر اجرای اهداف و برنامه های مدیریتهای تابعه

   مدیریت اکتشاف :

   1-همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان

   2. مطالعه و بررسی به منظور تعریف طرح جدید مرتبط و در راستای استراتژی های سازمان

   3. ارائه پیشنهاد در مورد نحوه فراوری کانسارهای در حال اکتشاف به معاونت مربوطه

   4. توسعه برون مرزی اکتشافات در راستای تحقق استراتژی های سازمان

   5. مشخص کردن مناسبترین فناوری جهت به کارگیری در طرحهای توسعه تحت نظارت با هماهنگی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری

   6. نظارت بر طرحهای در دست اجرا در سازمان، مجتمع ها و شرکتهای تابعه (شامل درون مرزی و برون مرزی) و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد

   7. بررسی و ارائه برنامه های اجرایی طرحها تحت نظارت به معاونت به منظور تایید

   8. افزایش توان رقابتی از طریق بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت بهبود عملکرد طرحها و عملیات بهره برداری از مجتمع ها و شرکتهای سازمان

   9. ارائه پیشنهاد و راهکار لازم به منظور بسترسازی حضور و مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در طرحهای توسعه تحت نظارت مدیریت

   10. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق

   11. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی

   12. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی

   13. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط

   14. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان

   15. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت

   مدیریت معادن :

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. تهیه طرح موازنه مواد معدنی معادن تحت نظارت در زنجیره فلزات اساسی با هماهنگی سایر مدیران مرتبط و ارائه آن به کمیته سرمایه گذاری
   3. مطالعه و بررسی به منظور تعریف طرح جدید مرتبط و در راستای استراتژی های سازمان
   4. ارزیابی و تایید امکان سنجی فنی طرحهای سرمایه گذاری و ارائه پشتیبانی های فنی لازم برای طرحهای مربوطه
   5. توسعه برون مرزی واحدهای بالادست زنجیره صنایع معدنی (تجهیز، استخراج، فرآوری) در راستای تحقق استراتژی های سازمان
   6. توسعه فعالیت های معدنی (تجهیز، استخراج، فرآوری) در حوزه های پرریسک معادن تحت نظارت
   7. مشخص کردن مناسبترین فناوری جهت به کارگیری در طرحهای توسعه تحت نظارت با هماهنگی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری
   8. نظارت بر طرحهای در دست اجرا در سازمان، مجتمع ها و شرکتهای تابعه (شامل درون مرزی و برون مرزی) و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد
   9. بررسی و ارائه برنامه های اجرایی طرحها تحت نظارت به معاونت به منظور تایید
   10. نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات بهره برداری در واحدهای تحت نظارت مدیریت
   11. افزایش توان رقابتی از طریق بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت بهبود عملکرد طرحها و عملیات بهره برداری از مجتمع ها و شرکتهای سازمان
   12. نظارت بر اجرای پروژه های رشد بهره وری در واحدهای تابعه
   13. ارائه پیشنهاد و راهکار لازم به منظور بسترسازی حضور و مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در طرحهای توسعه تحت نظارت مدیریت
   14. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   15. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   16. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   17. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   18. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   19. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت

   مدیریت صنایع معدنی :

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. مطالعه و بررسی به منظور تعریف طرح جدید مرتبط و در راستای استراتژی های سازمان
   3. ارزیابی و تایید امکان سنجی فنی طرحهای سرمایه گذاری و ارائه پشتیبانی های فنی لازم برای طرحهای مربوطه
   4. توسعه برون مرزی واحدهای پایین دست زنجیره صنایع معدنی در راستای تحقق استراتژی های سازمان
   5. مشخص کردن مناسبترین فناوری جهت به کارگیری در طرحهای توسعه تحت نظارت با هماهنگی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری
   6. نظارت بر طرحهای در دست اجرا در سازمان، مجتمع ها و شرکتهای تابعه (شامل درون مرزی و برون مرزی) و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد
   7. نظارت بر پیشرفت طرحهای توسعه موادمصرفی و افزودنی فلزات اساسی و تکمیل کننده زنجیره ارزش پایین دستی فلزات اساسی و ارائه پیشنهاد های فنی جهت
   8. بررسی و ارائه برنامه های اجرایی طرحها تحت نظارت به معاونت به منظور تایید
   9. نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات بهره برداری در واحدهای تحت نظارت مدیریت
   10. افزایش توان رقابتی از طریق بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت بهبود عملکرد طرحها و عملیات بهره برداری از مجتمع ها و شرکتهای سازمان
   11. نظارت بر اجرای پروژه های رشد بهره وری در واحدهای تابعه
   12. ارائه پیشنهاد و راهکار لازم به منظور بسترسازی حضور و مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در طرحهای توسعه تحت نظارت مدیریت
   13. تدوین و به روز آوری طرحهای جامع صنایع معدنی مرتبط با حوزه فعالیت
   14. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   15. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   16. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   17. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   18. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   19. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت

   مدیریت زیرساخت :

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. مطالعه و بررسی به منظور تعریف طرح جدید مرتبط و در راستای استراتژی های سازمان
   3. ارزیابی و تایید امکان سنجی فنی طرحهای سرمایه گذاری و ارائه پشتیبانی های فنی لازم برای طرحهای مربوطه
   4. مشخص کردن مناسبترین فناوری جهت به کارگیری در طرحهای توسعه تحت نظارت با هماهنگی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری
   5. نظارت بر طرحهای در دست اجرا در سازمان، مجتمع ها و شرکتهای تابعه (شامل درون مرزی و برون مرزی) و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد
   6. بررسی و ارائه برنامه های اجرایی طرحها تحت نظارت به معاونت به منظور تایید
   7. نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات بهره برداری در واحدهای تحت نظارت مدیریت
   8. افزایش توان رقابتی از طریق بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت بهبود عملکرد طرحها و عملیات بهره برداری از مجتمع ها و شرکتهای سازمان
   9. نظارت بر اجرای پروژه های رشد بهره وری در واحدهای تابعه
   10. پیشنهاد برنامه و پیگیری تامین زیربناهای مورد نیاز شرکتها، مجتمع ها و طرحهای معدن و صنایع معدنی از سایر متولیان براساس معیار بهینه سازی تقاضا
   11. توسعه روشهای جدید تامین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای زیرمجموعه
   12. ارائه پیشنهاد و راهکار لازم به منظور بسترسازی حضور و مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در طرحهای توسعه تحت نظارت مدیریت
   13. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   14. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
   15. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
   16. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
   17. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
   18. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت