سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" - انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل ( آلبلاغ )
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" - انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل ( آلبلاغ )
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : حدوده معدنی ساریگل ( آلبلاغ ) واقع در استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده، با موضوع «انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل (‌آلبلاغ ) واقع در استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین ، جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و تضییع و تخریب ذخایر معدنی در محدوده معدنی مزبور توسط اشخاص غیرمجاز در منطقه »را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه 2099003007000071 مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - طرح توانمندسازی بخش اکتشاف .

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 88829181

   2- شرایط متقاضی : دارای پروانه فعالیت معتبر با رتبه حداقل (2) از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا وگواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   3- موضوع مناقصه: انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل ( آلبلاغ ) واقع در استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین ، جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و تضییع و تخریب ذخایر معدنی در محدوده معدنی مزبور توسط اشخاص غیرمجاز در منطقه .

   4- مدت اجرای کار: یک سال شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 4.920.000.000 ریال که طبق آیین نامه معاملات دولتی و توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد) .

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.06.30 ساعت 14:30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز سه شنبه مورخ 99.07.15 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir ، و فیزیک اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران / طرح توانمند سازی بخش اکتشاف
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده" - انجام مدیریت یکپارچه منطقه به وسعت 7200 هکتار شامل حفاظت فیزیکی محدوده معدنی ساریگل ( آلبلاغ )