سال جهش تولید
X
   
 
  • سیاست ها

  • نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران

   معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می تواند به برنامه های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور کمک نماید.
   این بخش به دلیل دارا بودن ویژگی های زیر در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین کننده ای دارد:

   • تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر معدن و بین نسلی بودن منابع معدنی
   • انفال بودن منابع معدنی
   • برخورداری ذخایر معدنی از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن
   • سرمایه بر و پر ریسک بودن فعالیت های معدنی و صنایع معدنی
   • قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت زدایی مناطق غیر برخوردار مستعد معدنی
   • قابلیت ارز آوری و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی
   • قابلیت تامین بخش گسترده ای از صنایع داخلی
   • عدم هم افزایی نهادهای دولتی و حمایتی بخش معدن و صنایع معدنی
   • صرفه های مقیاس واحدهای معدنی و صنایع معدنی
   • سیاست گذاری های کوتاه مدت درون بخشی دولت
   • شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات
   • ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه
   • عدم توجه به الزامات توسعه پایدار
  • طراحی نظام عملیاتی نمودن نقشه راه

   • اولویت‌بندی سیاست‌های مصوب انجام آن توسط معاونت
   • تدوین برنامه های عملیاتی همراه با زمان‌بندی
   • مشخص شدن تکالیف سایر نهادهای دولت
   • شفاف سازی وظایف سایر معاونت ها و سازمان ها
   • طراحی نظام ارزیابی عملکرد برنامه های تدوین شده
   • تشکیل کمیته ای به منظور ارزیابی تاثیر تحریم ها
  • راهبرد ها

   • توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار اطلاعات پایه
   • بهبود فضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی
   • توسعه بازار، صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات
   • جذب سرمایه گذاری، گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت
   • افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی
   • توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری