سال جهش تولید
X
   
 
  • لیست پیوندهای Imidros Partner
   PERSIAN GULF Special Economic Industrial & Mining Zone
   Production Iran Minerals
   Iranian Aluminium Company
   National Iranian Steel Co
   Iranian Copper Industries