سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1بهار
   تولید
   ۲۱۵
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1
   تولید
   ۳۸.۱۵۹۶
   2
   تولید
   ۶۶.۵۵۱۵
   3
   تولید
   ۶۲.۳۲۵۰
   4
   تولید
   ۵۷۸۴.۷۷۵۰
   5
   تولید
   ۴۵۴۶.۰۲۶۰
   6
   تولید
   ۴۹.۹۸۹۰
   7
   تولید
   ۲۱۳.۰۷۸۵
   8
   تولید
   ۲۵۷۹.۶۶۷۰
   9
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات