سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۳۴۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۳۸۴
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 اردیبهشت
   تولید
   ۳۸.۱۵۹۶
   2 فروردین
   تولید
   ۶۶.۵۵۱۵
   3 اردیبهشت
   تولید
   ۶۲.۳۲۵۰
   4 اردیبهشت
   تولید
   ۵۷۸۴.۷۷۵۰
   5 فروردین
   تولید
   ۴۵۴۶.۰۲۶۰
   6 اردیبهشت
   تولید
   ۴۹.۹۸۹۰
   7 فروردین
   تولید
   ۲۱۳.۰۷۸۵
   8 اردیبهشت
   تولید
   ۲۵۷۹.۶۶۷۰
   9 مهر
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 آبان
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات