سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۹۵۷۴
   21385
   تولید
   ۹۹۲۷
   31386
   تولید
   ۹۹۴۴
   41387
   تولید
   ۱۰۳۸۳
   51388
   تولید
   ۱۰۵۲۳
   61389
   تولید
   ۱۱۷۶۲
   71390
   تولید
   ۱۲۷۹۲
   81391
   تولید
   ۱۳۴۰۹
   91392
   تولید
   ۱۴۵۵۷
   101393
   تولید
   ۱۵۳۵۹
   111394
   تولید
   ۱۴۴۱۷
   121395
   تولید
   ۱۵۱۴۳
   131396
   تولید
   ۱۸۱۴۳
   141397
   تولید
   ۱۹۳۴۴
   151398
   تولید
   ۲۰۹۳۹
   161399
   تولید
   ۲۲۶۳۰
   171400
   تولید
   ۴۳۴۱
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۳۸.۱۵۹۶
   2 1400
   تولید
   ۶۶.۵۵۱۵
   3 1400
   تولید
   ۶۲.۳۲۵۰
   4 1400
   تولید
   ۵۷۸۴.۷۷۵۰
   5 1400
   تولید
   ۴۵۴۶.۰۲۶۰
   6 1400
   تولید
   ۴۹.۹۸۹۰
   7 1400
   تولید
   ۲۱۳.۰۷۸۵
   8 1400
   تولید
   ۲۵۷۹.۶۶۷۰
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات