سال جهش تولید
X
   
 
  • پرسشنامه
   عنوان: افکارسنجی گزینش از نحوه تمدید قراردادها
   کاربر: کاربرناشناس   با شرکت در نظرسنجی ، ما را در ارائه بهتر خدمات یاری کنید


   ردیف سوال
   1 * جنسیت خود را انتخاب کنید.   2 * رده پستی خود را انتخاب کنید.


   3 * میزان سابقه کار خود را انتخاب کنید.


   4 * میزان تحصیلات خود را انتخاب کنید.


   5 * محل خدمت خود را انتخاب کنید.   6 * آیا با تمدید قرارداد های یکساله انجام شده با نیروهای مشمول قانون گزینش در سازمان/شرکت/طرح موافق هستید؟   7 * تاثیر تمدید قراردادهای یکساله در عملکرد نهایی مشمولین قانون گزینش را چگونه ارزیابی میکنید؟   8 * چرایی موافقت و یا مخالفت خود را در خصوص تمدید قرارداد یکساله نیروهای مشمول قانون گزینش ، کدامیک از موارد ذیل عنوان میکنید؟

   9 * به نظر شما نوع قرارداد شما باعث بهبود عملکرد شما شده است؟
   10 * به نظر شما تفاوت در انواع تمدید قرارداد کارکنان باعث بهبود عملکرد پرسنل آن سازمان/ شرکت /طرح شده است؟